Εθνικός Οδικός Χάρτης [Ολοκληρώθηκε]

Καθώς η προετοιμασία του Οδικού Χάρτη είναι σε εξέλιξη, παρακαλούμε πολύ να κατεβάσετε την προκαταρκτική έκδοσή του που έχει ήδη παραχθεί και αναρτηθεί στο διαδίκτυο και να μας τροφοδοτήσετε με τις απόψεις σας, με ιδέες για την βελτίωση του Οδικού Χάρτη, καθώς και πιθανές συμπληρώσεις ή αντιρρήσεις προς συζήτηση. 

Ελληνικά

Διαβούλευση για τις νέες δεξιότητες που χρειάζονται σχετικά με τις δράσεις ΕΞΕ & ΑΠΕ στα κτίρια [Ολοκληρώθηκε]

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο που αφορά τις νέες δεξιότητες που χρειάζονται για την ορθή εφαρμογή συστημάτων ή/και τεχνικών Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και την εγκατάσταση συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στα κτίρια από τους εργατοτεχνίτες του κλάδου της οικοδομής και τους εγκαταστάτες / συντηρητές ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.

Ελληνικά